Yritys

Suur-Hel­sin­gin Asuin­kiin­teis­töt Oy:n perus­ti paris­kun­ta Irma Pit­kä­nen ja Ilk­ka Joke­la vuon­na 1984. Alku­vuo­si­na toi­min­nan pää­pai­no oli kiin­teis­tö­vä­li­tyk­ses­sä. Vähi­tel­len yri­tys suun­tau­tui enem­män isän­nöin­tiin ja pie­ny­ri­tys­ten kir­jan­pi­toon. Vuo­des­ta 1992 alkaen isän­nöin­ti muo­dos­ti jo yli puo­let yri­tyk­sen liikevaihdosta.

Per­heen voi­min, mukaan lukien Irma Pit­kä­sen tytär Kat­rii­na Pit­kä­nen, yri­tys­tä pyö­ri­tet­tiin vuo­teen 1996 asti. Tuol­loin Hel­sin­gin tek­nil­li­ses­tä kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nut Jan­ne Mart­tu­nen pal­kat­tiin yri­tyk­seen isän­nöit­si­jäk­si / tek­ni­sek­si isännöitsijäksi.

Omistajien vaihdos modernien muutoksien kera

Ilk­ka Joke­la ja Irma Pit­kä­nen luo­pui­vat vai­heit­tain omis­tuk­ses­taan siir­tyes­sään eläk­keel­le. Uudet omis­ta­jat astui­vat riviin. Jan­ne Mart­tu­nen, Jar­mo Hal­meen­ka­ri ja Ris­to Pato­vir­ta hen­ki­lös­töi­neen luot­sa­si­vat yri­tyk­sen 2000-luvul­le. Jan­ne ja Jar­mo toi­mi­vat isän­nöit­si­jöi­nä ja Ris­to vas­ta­si talo­yh­tiöi­den kir­jan­pi­dos­ta. Mui­ta pal­kat­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä oli kaksi.

Suur-Hel­sin­gin Asuin­kiin­teis­töt Oy viet­ti kol­mi­kymp­pi­siä vuon­na 2014. Saman vuo­den elo­kuus­sa Jar­mo jäi eläk­keel­le. Hän möi n. kol­mas­osan osuu­ten­sa Aki Sir­pil­le. Ris­ton vuo­ro tuli muu­ta­ma vuo­si myö­hem­min. Hänen n. kol­mas­osan osuu­ten­sa osti Har­ri Peltokangas.

Nyky­ään yri­tys on kes­kit­ty­nyt täy­sin asun­to-osa­keyh­tiöi­den isän­nöin­tiin. Toi­min­ta-alu­ee­na on yri­tyk­sen nimen mukai­ses­ti suur-Hel­sin­gin alue eli pää­kau­pun­ki­seu­tu. Me yri­tyk­sen omis­ta­jat (Jan­ne, Aki ja Har­ri) yhdes­sä osaa­van hen­ki­lös­tön kans­sa haluam­me tuot­taa asiak­kail­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta ja luo­tet­ta­vaa isännöintiä.

Vaik­ka kai­kil­la meil­lä on vank­ka koke­mus alal­ta, tie­däm­me kui­ten­kin, ettei se yksin rii­tä. Kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan lait ja mää­räyk­set muut­tu­vat ja uusis­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti. Sik­si osaa­mis­ta pitää jat­ku­vas­ti kehit­tää. Panos­tam­me­kin jat­ku­vaan kehi­tyk­seen kou­lut­tau­tu­mal­la. Olem­me myös her­käl­lä kor­val­la asia­kas­pa­laut­teel­le, jon­ka käsit­te­lem­me sään­nöl­li­ses­ti sisäi­sis­sä palavereissamme.