Tietosuoja

– Tie­to­suo­ja isännöintiyrityksessämme.

Päi­vä­mää­rä 25.5.2018

Talo­yh­tiön­ne hank­kii isän­nöin­ti­pal­ve­lut yri­tyk­sel­täm­me, joten käsit­te­lem­me talo­yh­tiön asuk­kai­den ja osak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja. Tar­vit­sem­me näi­tä tie­to­ja, jot­ta voim­me tuot­taa sopi­muk­sem­me mukais­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lua sekä mui­ta asu­mi­sen pal­ve­lui­ta talo­yh­tiös­sän­ne. Tie­to­suo­ja on meil­le tär­ke­ää ja huo­mioim­me sen päi­vit­täi­ses­sä työssämme.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä kos­ke­vis­sa kysy­myk­sis­sä voit­te olla yhtey­des­sä isännöitsijään.

Isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­sä säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja omas­sa asia­kas­re­kis­te­ris­säm­me. Asia­kas­re­kis­te­rim­me sisäl­tää seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja isän­nöi­miem­me talo­yh­tiöi­den asuk­kais­ta ja osakkaista:

  • huo­neis­ton tiedot
  • huo­neis­tos­sa asu­vien etu- ja sukunimet
  • hen­ki­lö­tun­nuk­set, sil­loin kun ne ovat hen­ki­lön yksi­löi­mi­sen takia välttämätöntä
  • säh­kö­pos­tio­soit­teet
  • puhe­lin­nu­me­rot
  • sisään­muut­to- ja poismuuttoajankohdat

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­re­kis­te­ris­säm­me sen ajan, kun asukas/osakas asuu talo­yh­tiös­sä tai talo­yh­tiö on isän­nöin­tiy­ri­tyk­sem­me asia­kas. Tämän jäl­keen säi­ly­täm­me tie­to­ja vain niin kau­an ja sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on tar­peel­lis­ta las­ku­tuk­sen, perin­nän ja oikeu­del­lis­ten toi­men­pi­tei­den takia.

Hen­ki­lö­tie­dot saam­me kerät­tyä pää­asias­sa taloon muu­ton yhtey­des­sä talo­yh­tiön osak­kail­ta ja asuk­kail­ta itsel­tään eri vies­tin­tä­ka­na­vis­sa, kuten puhe­li­mit­se, pos­tit­se, säh­kö­pos­tit­se tai vas­taa­val­la taval­la. Var­mis­taak­sem­me tie­don ajan­ta­sai­suu­den päi­vi­täm­me tie­to­ja viran­omais­läh­teis­tä tai muil­ta palveluntarjoajilta.

Tar­vit­sem­me osak­kaan ja asuk­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ta voim­me tun­nis­taa asiak­kaam­me tämän asioi­des­sa isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­säm­me tai säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sam­me. Käy­täm­me tie­to­ja talo­yh­tiön vas­ti­ke- ja vuo­kra­val­von­nas­sa, saa­ta­vien perin­näs­sä, asu­kas­tie­dot­ta­mi­ses­sa sekä talo­yh­tiöl­le han­kit­tu­jen pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan käsi­tel­lä val­vot­taes­sa isän­nöin­tiy­ri­tyk­sen ja talo­yh­tiön etua. Näi­den ohel­la hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sel­le tai muul­le tahol­le, joka esit­tää lakiin perus­tu­van tietopyynnön.

Hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan talo­yh­tiön­ne viral­li­sil­le edus­ta­jil­le näi­den teh­tä­vien hoi­ta­mi­sek­si sekä talo­yh­tiön mah­dol­li­ses­ti käyt­tä­mil­le pal­ve­lun­tar­joa­jil­le, kuten huol­to- ja perin­täyh­tiöl­le. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa talon asuk­kaal­le, osak­kaal­le tai viran­omai­sel­le lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Kaik­ki hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly tapah­tuu kun­nioit­taen rekis­te­ris­sä ole­vien hen­ki­löi­den yksityisyyttä.

Isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­säm­me käsi­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään tie­to­tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä ja nii­tä käyt­tä­vät ainoas­taan isän­nöin­tiy­ri­tyk­sen työn­te­ki­jät suo­ja­tuil­la työ­ase­mil­laan, joi­hin työn­te­ki­jät pää­se­vät kir­jau­tu­maan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­laan. Käy­tän­nös­sä hen­ki­lö­tie­dot voi­vat sijai­ta ulko­puo­lis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien pal­ve­li­mil­la tai lait­teil­la, jot­ta voim­me tur­va­ta riit­tä­vän tie­to­tur­va­ta­son toteu­tu­mi­sen. Pape­ri­set asia­kir­jat säi­ly­täm­me luki­tus­sa tilassa.

Rekis­te­röi­dyl­le kuu­lu­vat oikeu­det tur­vaam­me kai­kil­le rekis­te­röi­dyil­le voi­mas­sa ole­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti. Näi­tä oikeuk­sia ovat oikeus pyy­tää isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­tä pää­sy hän­tä kos­ke­viin tie­toi­hin, oikeus pyy­tää hän­tä itse­ään kos­ke­vien tie­to­jen oikai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta taik­ka käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta, oikeus vas­tus­taa hän­tä itse­ään kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­lyä sekä oikeus teh­dä vali­tus valvontaviranomaiselle.

Rekis­te­ri­tie­to­jen tar­kas­tus­pyyn­tö asoy

Rekis­te­ri­tie­to­jen tarkastuspyyntö

Loma­ke tulee toi­mit­taa rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Lisäk­si tulee varau­tua todis­ta­maan oma hen­ki­löl­li­syy­ten­sä joten kan­nat­taa vara­ta mukaan hen­ki­lö­to­dis­tus. Tämän jäl­keen rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on 30 vuo­ro­kaut­ta aikaa rekis­te­ri­tie­to­jen luovuttamiseen.