Lomakkeet

Isännöitsijätodistus

Emme vas­taa­no­ta asia­kir­ja­ti­lauk­sia säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se, joten pyy­däm­me käyt­tä­mään oheis­ta lomaketta.

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen voi tila­ta osa­kas tai hänen val­tuut­ta­man­sa henkilö.

Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jän ja kuo­lin­pe­sän hoi­ta­jan tulee doku­men­tein osoit­taa oikeu­ten­sa asia­kir­jo­jen tilaamiseen.

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen toi­mi­tusai­ka on 1-3 arki­päi­vää kii­re­va­rauk­sel­la (+mah­dol­li­nen postitus)

  Paketti myyntiä varten

  Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus liit­tei­neen myyn­tiä var­ten (osak­kaat): 120,00€Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus liit­tei­neen myyn­tiä var­ten (välit­tä­jät): 130,00€

  Paketti vuokrausta varten

  Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus ja ener­gia­to­dis­tus (osak­kaat): 93,00€Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus liit­tei­neen vuo­kraus­ta var­ten (välit­tä­jät): 103,00€

  Ilman liitteitä

  Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus (osak­kaat): 81,00€Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus (välit­tä­jät): 91,00€

  Yksittäin tilattuna (+toimitusmaksu, 11 € (sis. alv)

  Ener­gia­to­dis­tus: 12,00€Tilin­pää­tös: 15,00€Yhtiö­jär­jes­tys: 12,00€

  Huoneiston tiedot

  Tilaajan yhteystiedot

  Toimitustapa

  Pos­til­laSäh­kö­pos­til­la

  Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostyöstä

   Talo ja yhteystiedot

   Osak­kaan yhteystiedot

   Tilat

   Ras­ti­ta huo­neet / tilat, jois­sa työ teh­dään + lyhyt sel­vi­tys mitä teh­dään (maa­laus, tape­toin­ti, lat­tian pin­ta­ma­te­ri­aa­lin vaih­to tms. Lat­tian pin­ta­ma­te­ri­aa­lin vaih­don yhtey­des­sä tulee toi­mit­taa sel­vi­tys äänie­ris­tyk­sen toteut­ta­mi­ses­ta mate­ri­aa­lin dB-arvoineen)

   Kylpyhuone/märkätila

   (käy­tet­tä­vä vesie­ris­te ja uusit­ta­van lat­tia­kai­von merk­ki jos vesi­ka­lus­tei­ta vaih­de­taan niin mal­li ja tyyppi)

   Eril­li­nen WC-tila

   (jos vesi­ka­lus­tei­ta vaih­de­taan niin mal­li ja tyyppi)

   Keittiö/keittiökomero

   jos vesi­ka­lus­tei­ta vaih­de­taan niin mal­li ja tyyp­pi, lie­si­tuu­let­ti­men asen­nus- ja toimintatapa)

   Olo­huo­ne
   Makuu­huo­ne
   Eteinen/halli
   Par­ve­ke
   Muu tila

   Ajankohta

   Arvioi­tu alkamisajankohta*
   Arvioi­tu työn kes­to tai valmistumisaika*

   Suorittajat

   LVI-asentajan yhteystiedot

   Sähköasentajan yhteystiedot

   Vesieristäjän yhteystiedot

   Muu

   Suunnittelija

   Muu suunnittelija

   Ehdotus valvojaksi

   Purkujätteen käsittely, ympäristön siivous, asukkaiden tiedottaminen

   Esim. sel­vi­tys pur­ku­jät­teen toi­mit­ta­mi­ses­ta kaa­to­pai­kal­le, miten rapun yli­mää­räi­nen sii­vous hoi­de­taan, rapun ja sei­nä­naa­pu­rien tie­dot­ta­mi­nen kor­jauk­ses­ta (mitä, mis­sä, mil­loin, työ­ai­ka). Ilmoi­tus laa­jem­mis­sa kor­jauk­sis­sa viik­ko etu­kä­teen, pie­nem­mis­sä 2-3 päi­vää ennen remonttia