Lomakkeet

Isännöitsijätodistus

Emme vas­taa­no­ta asia­kir­ja­ti­lauk­sia säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se, joten pyy­däm­me käyt­tä­mään oheis­ta lomaketta.

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen voi tila­ta osa­kas tai hänen val­tuut­ta­man­sa henkilö.

Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jän ja kuo­lin­pe­sän hoi­ta­jan tulee doku­men­tein osoit­taa oikeu­ten­sa asia­kir­jo­jen tilaamiseen.

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen toi­mi­tusai­ka on 1-3 arki­päi­vää kii­re­va­rauk­sel­la (+mah­dol­li­nen postitus)

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus

Huoneiston tiedot

Tilaajan yhteystiedot

Ilmoitus huoneiston kunnossapito- tai muutostyöstä
Huo­neis­ton muu­tos­työs­tä ilmoittaminen

Talo ja yhteystiedot

Osak­kaan yhteystiedot

Tilat

Ras­ti­ta huo­neet / tilat, jois­sa työ teh­dään + lyhyt sel­vi­tys mitä teh­dään (maa­laus, tape­toin­ti, lat­tian pin­ta­ma­te­ri­aa­lin vaih­to tms. Lat­tian pin­ta­ma­te­ri­aa­lin vaih­don yhtey­des­sä tulee toi­mit­taa sel­vi­tys äänie­ris­tyk­sen toteut­ta­mi­ses­ta mate­ri­aa­lin dB-arvoineen)

(käy­tet­tä­vä vesie­ris­te ja uusit­ta­van lat­tia­kai­von merk­ki jos vesi­ka­lus­tei­ta vaih­de­taan niin mal­li ja tyyppi)

(jos vesi­ka­lus­tei­ta vaih­de­taan niin mal­li ja tyyppi)

(jos vesi­ka­lus­tei­ta vaih­de­taan niin mal­li ja tyyp­pi, lie­si­tuu­let­ti­men asen­nus- ja toimintatapa)

Ajankohta

Suorittajat

LVI-asentajan yhteystiedot

Sähköasentajan yhteystiedot

Vesieristäjän yhteystiedot

Muu

Suunnittelija

Muu suunnittelija

Ehdotus valvojaksi

Purkujätteen käsittely, ympäristön siivous, asukkaiden tiedottaminen

Esim. sel­vi­tys pur­ku­jät­teen toi­mit­ta­mi­ses­ta kaa­to­pai­kal­le, miten rapun yli­mää­räi­nen sii­vous hoi­de­taan, rapun ja sei­nä­naa­pu­rien tie­dot­ta­mi­nen kor­jauk­ses­ta (mitä, mis­sä, mil­loin, työ­ai­ka). Ilmoi­tus laa­jem­mis­sa kor­jauk­sis­sa viik­ko etu­kä­teen, pie­nem­mis­sä 2-3 päi­vää ennen remonttia