Suur-Helsingin Asuinkiinteistöt Oy

Ammattitaitoista ja luotettavaa isännöintipalvelua

Suur-Hel­sin­gin Asuin­kiin­teis­töt Oy on vuon­na 1984 perus­tet­tu asun­to-osa­keyh­tiöi­den isän­nöin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Tuo­tam­me asiak­kail­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta ja luo­tet­ta­vaa isän­nöin­ti­pal­ve­lua. Täs­tä ovat osoi­tuk­se­na pit­kä­ai­kai­set asiakassuhteet.

Isän­nöit­si­jäm­me ovat koke­nei­ta alan ammat­ti­lai­sia, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet lukui­siin suu­riin korjaushankkeisiin.

Kai­kil­la työn­te­ki­jöil­läm­me on alan kou­lu­tus. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Mart­tu­nen on tämän lisäk­si raken­nus­tek­nii­kan DI.

Toi­mis­tom­me sijait­see Itä­kes­kuk­ses­sa hyvien yhteyk­sien päässä.